Delen geeft meer

Delen geeft meer
voor de kracht
van de groep

Onze visie is dat iedereen talenten heeft. Een hechte groep van mensen met gedeelde ervaringen brengt veel talenten tot ontplooiing.

Onze missie is bij te dragen aan uitnodigende en veilige gemeenschappen, die deelnemers kracht en zeggenschap geven en waar verantwoordelijkheid wordt gedeeld.

Onze theory of change is gebaseerd op de drie niveaus van empowerment. Empowerment is een sociaal proces van versterking, dat mensen helpt grip te krijgen op hun eigen situatie en hun omgeving. Empowerment komt tot stand door het verwerven van controle, het aanscherpen van zelfbewustzijn en het stimuleren van zelfgekozen participatie. Onze ondersteuning gaat naar initiatieven die deze drie niveaus hanteren als raamwerk voor hun denken en doen. De drie niveaus zijn verbonden en van elkaar afhankelijk. Initiatieven die aandacht hebben voor alle drie de niveaus hebben de meeste impact. Stichting Delen geeft meer legt het accent op het eerste en tweede niveau, waarbij we nadrukkelijk willen uitdagen om invloed uit te oefenen op faciliterend beleid (derde niveau).

1 — De kracht
van peer support

Veilige, gelijkwaardige relaties zijn de basis om sociaal en financieel weerbaarder te worden. Deze relaties ontstaan het makkelijkst tussen mensen die vergelijkbare ervaringen doormaken. Je ontdekt dat je niet de enige bent. En je bent niet alleen ontvanger, je geeft zelf ook. Samen iets doen (een product maken, een spaarpot aanleggen, een woonvorm beheren, een lobby organiseren) doet een appѐl op de krachten en mogelijkheden van de individuele deelnemers en van de groep als geheel.

2 — Een ondersteunende
omgeving

Groepen worden sterker als de directe omgeving hen ondersteunt. De groep staat in het centrum, groepswerkers ondersteunen. Zij bieden een stimulerende omgeving en dagen de groep uit nieuwe dingen te proberen en grenzen te verleggen. Het ene groepslid trekt het andere mee. Deze manier van werken vraagt om een inventieve en hedendaagse houding van groepswerkers. Zij coachen het groepsproces en ondersteunen het eigenaarschap van de groep.

3 — Faciliterend beleid

Om deze vormen van peer support te faciliteren is vernieuwend sociaal beleid nodig, onder meer een verschuiving van individuele en probleemgerichte financiering naar collectieve en krachtgerichte financieringsmodellen. Om beleid te beïnvloeden is gesprek nodig tussen groepsdeelnemers en mensen die beleid maken. Door het gesprek kunnen beleidsmakers de potentie leren kennen van de groepsaanpak en van zelfgekozen participatie. Daarnaast geeft het groepsdeelnemers de kans invloed uit te oefenen op beleidsvorming en (op termijn) hun positie te versterken.